Права та обов’язки студентів коледжу

1. Особи, які навчаються у коледжі, мають право на:

 • навчання для здобуття освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня з акредитованих спеціальностей та напрямів, атестованих професій і повної загальноосвітньої підготовки;
 • вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позааудиторних занять;
 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з коледжем;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь у об’єднаннях громадян;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • забезпечення стипендіями у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у позанавчальний час у встановленому порядку;
 • перерву в навчанні у коледжі;
 • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • обирання до вищого колегіального органу самоврядування коледжу;
 • обирання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором;
 • відвідування занять на інших відділеннях коледжу з дозволу завідуючих відділенням за умови виконання графіка навчального плану, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
 • отримування матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • створення фондів для студентських потреб;
 • участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
 • користування пільгами, встановленими чинним законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу згідно з положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
 • складання достроково екзаменів і заліків за умови виконання усіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

2. Студенти (учні) коледжу, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти (учні) коледжу мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

3. Особи, які навчаються у коледжі, зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття і документально підтверджувати поважність причин, складати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;
 • дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • дбайливо ставитись до майна коледжу;
 • займатися самообслуговуванням у навчальному корпусі;
 • підвищувати свій загальноосвітній рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою та знанням культури, історії та традицій українського народу;
 • постійно прагнути до морального і фізичного вдосконалення.

4. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути відраховані з коледжу:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
 • за рішенням суду, що вступає в законну силу;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку за погодженням з профспілковою організацією коледжу та комісією у справах неповнолітніх.

5. Особи, які навчаються у коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї). Особам, які перервали навчання у коледжі, надається академічна відпустка.

6. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з коледжу, здійснюється під час канікул.

7. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути переведені з:

 • коледжу до іншого коледжу або технікуму;
 • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається Міністерством освіти і науки України.

8. Випускники коледжу вільні у виборі місця роботи.

Якщо випускник коледжу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

Випускник, який навчався за державним та цільовим замовленням і якому присвоєно відповідну кваліфікацію, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником та коледжем.

9. Права та обов’язки інших учасників навчально-виховного процесу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, посадовими інструкціями та окремими положеннями структурних підрозділів.

10. Коледж несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров’ю і працездатності учасників навчально-виховного процесу.

Комментарии запрещены.