Права та обов’язки студентів коледжу

 1.  Особи, які навчаються у коледжі, мають право на:
 • навчання для здобуття повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з акредитованих спеціальностей;
 • вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позааудиторних занять;
 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;
 • продовження освіти за спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з коледжем;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь у об’єднаннях громадян;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час у встановленому порядку;
 • перерву в навчанні у коледжі;
 • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • обирання до вищого колегіального органу самоврядування коледжу;
 • обирання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором;
 • відвідування занять на інших відділеннях коледжу з дозволу завідуючих відділенням за умови виконання графіка навчального плану, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
 • отримування матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • створення фондів для студентських потреб;
 • участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
 • користування пільгами, встановленими чинним законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу згідно з положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
 • складання достроково екзаменів і заліків за умови виконання усіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
 1. Студенти коледжу, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти  коледжу мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

 1. Особи, які навчаються у коледжі, зобов’язані:
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком освітнього процесу;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття і документально підтверджувати поважність причин, складати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;
 • дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • дбайливо ставитись до майна коледжу;
 • займатися самообслуговуванням у навчальному корпусі;
 • підвищувати свій загальноосвітній рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою та знанням культури, історії та традицій українського народу;
 • постійно прагнути до морального і фізичного вдосконалення.
 1. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути відраховані з коледжу:
 • за академічну неуспішність;
 • за власним бажанням;
 • за невиконання вимог навчального плану;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу (після зарахування не приступили до занять протягом 10 днів);
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка освітнього процесу, у зв’язку з невиходом з академічної відпустки;
 • за порушення навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
 • за порушення умов контракту;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ЕК;
 • у зв’язку з ліквідацією (реорганізацією навчального закладу);
 • у зв’язку з набуттям чинності вироку суду.
 1. Особи, які навчаються у коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я). Особам, які перервали навчання у коледжі, надається академічна відпустка.
 2. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з коледжу, здійснюється під час канікул.
 3. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути переведені з:
 • коледжу до іншого коледжу або технікуму;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах однієї галузі знань.

Порядок переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, визначається Міністерством освіти і науки України.

 1. Випускники коледжу вільні у виборі місця роботи.

Якщо випускник коледжу навчався за кошти фізичних або юридичних осіб, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

 1. Права та обов’язки інших учасників освітнього процесу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, посадовими інструкціями та окремими положеннями структурних підрозділів.
 2. Коледж несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров’ю і працездатності учасників освітнього процесу.

 

Комментарии запрещены.