Навчання

Навчання у коледжі – сходинка до кар’єри твоєї мрії

Вчитися престижно,
тому що цікаво і
перспективно

Головне завдання педагогічного колективу – забезпечення якості освіти для успішного входження випускників у сучасний ринок праці, витримуючи умови конкуренції.

У коледжі створені всі умови для якісної підготовки фахівців. Активно впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням за спеціальностями:

 • MS Office Pro 2016;
 • Парус – Ресторан;
 • Парус – Готель;
 • Парус-Туризм;
 • Оверія-Туризм;
 • 1С Підприємство 8.1;
 • Клієнт-банк;
 • M.E. Doc;
 • Компас-3D;
 • AutoCAD.

Усі комп`ютери підключені до локальної мережі та Internet, що дозволяє майбутнім фахівцям вивчати інформаційні системи і технології в обліку, у фінансах, торгівлі, туризмі, готельно-ресторанній справі, харчових технологіях. Навчання здійснюється з використанням новітніх технологій: інтерактивних дошок, мультимедійних проекторів, сучасних наочних посібників за спеціальностями. Викладання іноземних мов у коледжі – це професійна, комунікативно спрямована підготовка студентів до застосування іноземної мови у практичній діяльності та успішного іншомовного спілкування в конкретних професійних і ділових сферах.

По закінченню навчання студенти отримують:

 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • свідоцтво про отримання професії продавця-консультанта, оператора комп’ютерного набору, агента з організації туризму, офіціанта V розряду, кухаря ІІІ-V розрядів, кондитера ІІІ-ІV розрядів відповідно до спеціальності;
 • диплом молодшого спеціаліста.

У центрі уваги викладачів – навчання студентів

Навчання студентів на першому курсі – перший крок у системі багатоступеневої освіти, яка існує в навчальному закладі. Викладачі добре усвідомлюють вагомість адаптаційного періоду студентів першого року навчання, оскільки засвоєння загальноосвітніх знань є базовим для професійних умінь та навичок майбутнього фахівця. Навчити першокурсників учитися, прищепити зацікавленість до навчання, до тієї професії, яку вони обрали, виховати відповідальну високоморальну особистість – основне завдання педагогічного колективу. Студент – центральна фігура освітнього процесу, кожного підтримують актив групи, академсектор, керівник студентської групи, завідувачі відділень.

Навчання у коледжі – цікавий і захоплюючий процес

Освітній процес у коледжі здійснюється у різноманітних формах: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття), самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу, що є основою для здобуття практичних навичок, знань та умінь, відбувається під час проведення лекцій. Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів.

Лабораторні і практичні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях і кабінетах із використанням сучасного устаткування та обладнання. В окремих випадках лабораторні і практичні заняття проводяться в умовах реального професійного середовища – на виробництві.

Семінарські заняття – ефективна форма організації самостійної пізнавальної діяльності студентів. Вони сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, формуванню само­стійності суджень, допомагають розвивати логічне мислення та оволодівати культурою спілкування.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними вказівками, завданнями та рекомендаціями викладача – всі матеріали студенти можуть отримати в електронному та друкованому вигляді.

Заняття-конкурси – кращий спосіб узагальнення і закріплення матеріалу, стимулювання поглибленого вивчення дисциплін.

Один дотик руки до поверхні інтерактивної дошки – і у вас з’являється можливість відкрити будь-який комп’ютерний додаток або сторінку в інтернеті й демонструвати потрібну інформацію під час занять.

Використання мультимедійної презентації під час занять сприяє підвищенню ефективності сприйняття і засвоєнню навчального матеріалу.

У коледжі цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного. Творча студентська молодь бере активну участь у турнірах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, конкурсах, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання.

З кожної дисципліни навчального плану проводяться консультації, які можуть бути індивідуальні або проводитися для всієї групи.

Невід’ємною і важливою складовою освітнього процесу є контроль знань студентів (поточний, тематичний, підсумковий – семестровий, державна атестація). За підсумками поточних атестацій проводяться щомісячні засідання атестаційних комісій за участю активів навчальних груп.

Комментарии запрещены.